• icon Kryta Pływalnia WODNIK
  • icon Boisko ze sztuczną nawierzchnią
  • icon Hala Sportowa Spartakus
  • icon Lodowisko
image Popływaj z Nami Przyjdź na pływalnię WODNIK Zobacz ofertę
image Wysoka jakość nawierzchni Zbierz drużynę i zagraj Zobacz cennik wynajmu
image Postaw na sport Piłka halowa, siatkówka czy też koszykówka Zobacz ofertę
image Lodowisko "Biały Orlik" Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na lodzie Zobacz szczegóły

Grójec dnia 28.03.2018r.

 

Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Eksploatacji Obiektów w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.

Dyrektor

Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika

Eksploatacji Obiektów Sportowych

W Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze”

Ul. Laskowa 17 05-600 Grójec

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz.902) określonych dla stanowisk urzędniczych,

- co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach samorządowych,

- wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:       

- mile widziany staż pracy na obiektach sportowych,

- znajomość obsługi komputera i  programu obsługi klienta BxEsok

- znajomość systemu HIKvision v3.4

- umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

- komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność         

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

- nadzór nad prawidłowym technicznym funkcjonowaniem wszystkich obiektów Ośrodka,

- nadzór i planowanie pracy podległych pracowników,

- ponoszenie odpowiedzialności za ład, porządek i czystość na obiektach zgodnie z wymogami sanitarnymi.

- nadzór nad racjonalnym i ekonomicznym gospodarowaniem wodą, energią elektryczną i cieplną.

- przestrzeganie przepisów BHP.

4. Warunki pracy

- pełny wymiar czasu pracy,

- praca biurowa i na obiektach sportowych, wymagająca kontaktów z klientami oraz innymi stanowiskami pracy,

- zatrudnienie po spełnieniu wymogów na czas określony lub nieokreślony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób , które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej.

- zatrudnienie od 01 maja 2018r

5. Informacja dodatkowa:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” w Grójcu został osiągnięty.

6. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny

-CV (życiorys)

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- własnoręczne podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2016r poz.922),

- Zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,

- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić charakter działalności).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

- Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Kierownika Eksploatacji Obiektów Sportowych” z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresem do korespondencji można składać do dnia 10.04.2018r

- osobiście w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” – Sekretariat w godz. 8.00 do 15.30,

- pocztą na adres GOS „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec- decyduje data wpływu do GOS „Mazowsze”.

Oferty, które wpłyną do GOS „Mazowsze” po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GOS „Mazowsze”.

  Dyrektor

 /…………../

 Jerzy Bińkiewicz

                                                                                                                                                    

Grójeckie Spotkania Biegowe

baner2018 300x150 v2

Polecane

camera white

Galeria


 herb100

www.grojecmiasto.pl


Plakietka hufca

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Kontakt

Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze”
05-600 Grójec
ul. Laskowa 17
tel. 048 664 30 42
e-mail: gos@gosmazowsze.pl